Country Results  | Vezi pagina în:

Moldova

Which countries lead in budget accountability? Which ones need improvement? Explore our data and recommendations for each of the 120 countries assessed.
Open Budget Survey Results

Participarea publicului

11

Supravegherea bugetului

63

Transparenţă

65

Sondajul Bugetului Deschis 2021

Deciziile bugetare ale guvernului – ce taxe să perceapă, ce servicii să furnizeze și cât de multe datorii să-și asume – au consecințe importante pentru toți oamenii din societate. Atunci când guvernele oferă informații și canale semnificative pentru ca publicul să se implice în aceste decizii, putem avea o certitudine mai mare despre faptul că banii publici sunt cheltuiți pentru interesele publice.

Read more

 

Sondajul Bugetului Deschis (Open Budget Survey) este unicul instrument de cercetare din lume, care este independent, comparativ și bazat pe fapte, care utilizează criterii internațional acceptate pentru a evalua accesul publicului la informații privind bugetul național, oportunitățile oficiale ale publicului de a participa la procesul bugetar național și rolul instituțiilor de supraveghere bugetară – precum Legislativul și instituția supremă de audit – în cadrul procesului bugetar

Sondajul ajută societatea civilă să evalueze și să discute cu statul său despre utilizarea fondurilor publice și raportarea acestui fapt. Cea de a 8-a ediție a OBS cuprinde 120 de state.

Summary
Country Specific Assessments
Rezumat de țară RO
pdf, 333.53 KB
65 /100

Această parte a OBS măsoară accesul publicului la informații privind modul în care autoritățile centrale colectează și execută resursele publice. Ea evaluează disponibilitatea online, oportunitatea și caracterul cuprinzător al celor opt documente bugetare principale, utilizând 109 indicatori cu pondere egală și acordă fiecărui stat un punctaj pe scara de la 0 la 100. Un scor de transparență egal cu 61 și mai mult înseamnă că țara probabil publică suficiente materiale care să sprijine dezbateri publice informate cu privire la buget.

Transparența din Moldova în comparație cu alte state

Media globală
45
Bulgaria
71
Moldova
65
Ucraina
65
Slovacia
65
România
63
Polonia
60
Republica Cehă
60
Ungaria
44
0
Insuficient
61
Suficient
100

Moldova ocupă locul: 21 din 120 de state

0
100

Cum s-a schimbat de-a lungul timpului scorul de transparență pentru Moldova

58
2017
57
2019
65
2021
0
Insuficient
61
Suficient
100

Disponibilitatea publică a documentelor bugetare în Moldova

Key
Disponibil pentru public
Publicat târziu, Nu a fost publicat online, sau Elaborat doar pentru uz intern
Nu a fost elaborat
Scroll
Documentul 2017 2019 2021
Propunerea preliminară de buget
Propunerea de buget a Executivului
Bugetul aprobat
Bugetul pentru cetățeni
Rapoartele intermediare
Revizuirea la mijloc de an
Raportul anual
Raportul de audit

Cât de cuprinzător este conținutul documentelor bugetare principale, pe care Moldova le pune la dispoziția publicului?

Key
61-100 / 100
41-60 / 100
1-40 / 100
Scroll
Documente bugetare principale Scopul și conținutul documentului Anul fiscal evaluat Scorul conținutului documentelor
Propunerea preliminară de buget Dezvăluie parametrii generali ai politicilor fiscale înainte de propunerea de buget a Executivului; descrie prognoza economică a Guvernului – anticiparea veniturilor, cheltuielilor și datoriei 2021 83
Propunerea de buget a Executivuluil Prezentată de Guvern către Parlament spre aprobare; furnizează detalii despre sursele de venituri, alocările către ministere, modificările propuse vizavi politici și alte informații relevante pentru înțelegerea situației fiscale a țării. 2021 65
Bugetul aprobat Bugetul care a fost aprobat de Legislativ. 2021 89
Bugetul pentru cetățen O versiune mai simplă și mai puțin tehnică a propunerii de buget a executivului sau a bugetului aprobat, menită să comunice publicului informațiile esențiale. 2020 50
Rapoartele intermediare Includ informații privind veniturile reale încasate, cheltuielile reale efectuate și datoriile apărute, la diferite intervale; publicate trimestrial sau lunar 2020 85
Revizuirea la mijloc de an O actualizare cuprinzătoare a executării bugetului la situația de la mijlocul anului fiscal; include o analiză a ipotezelor economice și o prognoză actualizată a rezultatelor bugetare. 2020 45
Raportul anual Descrie situația conturilor Guvernului de la finalul anului fiscal și, în ideal, prezintă o evaluare a progresului înregistrat în atingerea obiectivelor de politică bugetară 2019 57
Raportul de audit Raportul de audit publicat de instituția supremă de audit. Acest examinează soliditatea și plenitudinea rapoartelor financiare anuale ale Guvernului. 2019 62

Scorul de Transparență a Moldovei, 65 de puncte în OBS 2021, este moderat mai mare decât scorul obținut în 2019.

Ce s-a schimbat în sondajul din anul 2021?

Moldova a sporit disponibilitatea informațiilor bugetare prin:

Publicarea Raportului de la mijlocul anului.

Recomandări

Moldova ar trebui să acorde prioritate următoarelor acțiuni pentru a îmbunătăți transparența bugetară:

Să includă în Raportul de sfârșit de an comparații între estimările de împrumut și rezultatele reale și comparații între rezultatele nefinanciare planificate și rezultatele reale.
Îmbunătățirea gradului de comprehensiune a Bugetului pentru Cetățeni (BC) prin publicarea acestuia prin metode suplimentare de diseminare (de exemplu, panouri publicitare, emisiuni radio), identificarea nevoilor publicului de informații bugetare înainte de lansarea BC și publicarea BC pentru etapele suplimentare ale procesului bugetar.
Îmbunătățirea caracterului exhaustiv al Evaluării la jumătatea anului prin furnizarea de previziuni macroeconomice mai detaliate pentru întregul an bugetar în curs, inclusiv informații despre estimările actualizate ale cheltuielilor prin clasificare și programe individuale și furnizarea estimărilor actualizate ale veniturilor din surse individuale.
11 /100

OBS evaluează și oportunitățile oficiale oferite publicului pentru o participare semnificativă la diferite etape ale procesului bugetar. Sondajul examinează practicile Executivului, Legislativului și ale instituției supreme de audit (ISA) aplicând 18 indicatori cu pondere egală, care corespund Principiilor participării publice la politica fiscală ale Inițiativei globale pentru transparență fiscală, și acordă fiecărui stat un punctaj pe scara de la 0 la 100.

Moldova are un scor de participare a publicului de 11 puncte (din 100).

Participarea publicului din Moldova în comparație cu alte state

Media globală
14
Ucraina
39
Bulgaria
26
Polonia
22
Slovacia
22
Republica Cehă
15
Moldova
11
România
7
Ungaria
0
0
Insuficient
61
Suficient
100

Pentru a afla mai multe informații privind bunele practici de participare a publicului care există în lume, a se vedea aici.

Măsura oportunităților de participare a publicului la procesul bugetar

13
/100
Elaborare
(Guvern)
0
/100
Aprobare
(Parlament)
0
/100
Executare
(Parlament)
44
/100
Audit
(instituția supremă de audit)
Key
0-40: Few
41-60: Limited
61-100: Adequate

Recomandări

Ministerul Finanțelor din Moldova a stabilit consultări publice în timpul formulării bugetului, dar, pentru a consolida și mai mult participarea publicului la procesul bugetar, ar trebui să prioritizeze și următoarele acțiuni:

Implementarea mecanismelor-pilot pentru monitorizarea implementării bugetului.
Extinderea mecanismelor în timpul formulării bugetului care implică orice organizație a societății civile sau membru al publicului care dorește să participe.
Implicarea activă a comunităților vulnerabile și subreprezentate, direct sau prin intermediul organizațiilor societății civile care le reprezintă.
Diversificarea eficacității mecanismelor existente prin încorporarea ministerelor de resort în proces.

Parlamentul Republicii Moldova ar trebui să acorde prioritate următoarelor acțiuni:

Să permită membrilor publicului sau organizațiilor societății civile să depună mărturie în timpul audierilor sale asupra propunerii de buget înainte de aprobarea acesteia.
Să permită membrilor publicului sau organizațiilor societății civile să depună mărturie în timpul audierilor sale privind Raportul de audit.

Curtea de Conturi a Moldovei a stabilit mecanisme pentru a sprijini instituția supremă de audit în dezvoltarea programului său de audit. Ar trebui să acorde prioritate următoarelor acțiuni pentru a îmbunătăți participarea publicului la procesul bugetar:

Să stabilească mecanisme formale pentru ca publicul să contribuie la investigațiile de audit relevante.
63 /100

OBS examinează și rolul pe care legislativele și instituțiile supreme de audit (ISA) îl au în procesul bugetar și măsura în care acestea asigură o supraveghere eficientă; fiecare stat este apreciat pe o scară de la 0 la 100, pe baza a 18 indicatori cu pondere egală. Mai mult decât atât, sondajul colectează informații suplimentare privind instituțiile fiscale independente (a se vedea Caseta).

Legislativul și instituția supremă de audit din Moldova, împreună, asigură o supraveghere adecvată în timpul procesului bugetar, cu un punctaj compozit al supravegherii de 63 (din 100). În continuare este prezentat gradul de supraveghere asigurat individual de fiecare instituție:

Supravegherea de către Parlament

0
53
100
Limitată

Supravegherea prin audit

0
83
100
adecvată
Key
0-40: Few
41-60: Limited
61-100: Adequate

Recomandări

Parlamentul Republicii Moldova asigură o supraveghere limitată în timpul etapei de planificare a ciclului bugetar și o supraveghere limitată în timpul etapei de implementare. Pentru a îmbunătăți supravegherea, următoarele acțiuni ar trebui să fie prioritizate:

Parlamentul ar trebui să dezbată politica bugetară înainte ca propunerea de buget a executivului să fie depusă și să aprobe recomandări pentru viitorul buget.
Propunerea de buget a Guvernului trebuie prezentată parlamentului cu cel puțin două luni înainte de începerea anului bugetar.
O comisie legislativă ar trebui să examineze executarea bugetului în cursul anului și să publice online rapoarte cu constatările lor.
În practică, asigurați-vă că legislativul este consultat înainte ca executivul să schimbe fondurile specificate în Bugetul aprobat între unitățile administrative în cursul exercițiului bugetar.

Pentru a consolida independența și a îmbunătăți supravegherea auditului de către Curtea de Conturi a Moldovei, se recomandă următoarele acțiuni:

Asigurați-vă că procesele de audit sunt revizuite de către agenție/companie independentă.

Practica emergentă de fondare a unor instituții fiscale independente

Moldova nu dispune de o instituție fiscală independentă (IFI). IFI-urile sunt tot mai mult recunoscute drept furnizori valoroși, independenți și nepărtinitori, de informații către Executiv și Legislativ în cadrul procesului bugetar

*NOTĂ: Acești indicatori nu sunt evaluați în Sondajul Bugetului Deschis

Metodologie

Doar documentele publicate și evenimentele, activitățile sau evoluțiile care au avut loc până la 31 decembrie 2020 au fost evaluate în OBS 2021.

Sondajul se bazează pe un chestionar completat în fiecare țară de către un expert independent în domeniul bugetului:

Tatiana Savva, Centrul Analitic Independent Expert –Grup

[email protected]

Pentru a consolida și mai mult cercetarea, proiectul de chestionar al fiecărei țări este revizuit și de un expert independent anonim, iar în Moldova de un reprezentant al Ministerului Finanțelor.

Past reports
Years
Language
Rezumat de țară EN
PDF, en
Chestionarul de țară EN
PDF, en
Rezumat de țară RO
PDF, ro
Chestionarul de țară EN
PDF, EN
Rezumat de țară EN
PDF, EN